8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 5

8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 5 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 5 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%SCORE%%

Sınavdan alınan en yüksek puan: %%TOTAL%%.

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.

Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar yetiştirecek yapıdadır.
B
Değişik inançlara öğrenim imkânı tanınmıştır.
C
Eğitim alanında Avrupa’dan etkilenilmiştir.
D
Ülkede aynı fikirde insan yetişmesine ortam hazırlanmıştır.
Soru 2

Mustafa Kemal, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin bağımsızlığına karşı yapılan saldırının yine Türk milletinin topyekûn mücadelesiyle önlenebileceğine inanıyordu. Bu amaçla, işgaller karşısında millî heyecanın tüm yurda yayılması için çalışmalar yaptı. Genelgeler yayımladı. Düzenlenecek mitinglerle İzmir’in işgalinin kınanmasını istedi.

Buna göre Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaların amacı, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Milli bağımsızlığı sağlamak
B
Milli egemenliği sağlamak
C
Milli bilinci oluşturmak
D
Millî birlik ve beraberliği sağlamak
Soru 3

Lozan Barış Antlaşması Maddeleri; 1.Boğazların kontrolü Türkiye başkanlığındaki uluslararası bir komisyona bırakılacaktır. 2.Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. 3.Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır. 4.Meriç nehri Yunanistan ile Türkiye arasında sınır olarak kabul edilecektir. Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.

Lozan Barış Antlaşmasının verilen maddeleri incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Türkiye boğazlara egemen olmuştur.
B
Türkiye toprak kazanmıştır.
C
Türkiye’de birlik ve beraberlik güçlenmiştir.
D
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı sağlanmıştır.
Soru 4

Musul meselesinin görüşüldüğü günlerde İngiltere’nin desteğiyle Anadolu'nun doğusunda başlayan Şeyh Sait İsyanı ortaya çıkmış ve bu isyanı bastıramayan Fethi Okyar Hükümeti istifa etmiş yerine İsmet İnönü Hükümeti kurulmuştur. Daha sonra TBMM tarafından yeni hükümete olağanüstü yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmış ve suçluların yargılanması için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Yapılan bu mücadeleler sonunda isyan bastırılmıştır, isyanla bağlantılı olduğu için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ülkede rejim değişikliği yaşanmıştır.
B
İsyanın bastırılması için hukuksal düzenlemeler yapılmıştır.
C
Meclis, yargı yetkisini kullanmıştır.
D
Ülkede demokratikleşme zarar görmüştür.
Soru 5

Erzurum Kongresi kararlarından bazıları aşağıda verilmiştir:

• Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. • Kuvayımilliye’yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. • Yabancı işgal ve müdahalesine karşı İstanbul Hükümeti’nin dağılması halinde, millet hep birlikte vatanı savunacak ve direnecektir. • Manda ve himaye kabul edilemez.

Erzurum kongresinin verilen kararlarına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I. Bağımsızlık hedeflenmiştir. II. Ulusal kurtuluş hedeflenmiştir. III. Ulusal egemenlik hedeflenmiştir.

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I - II ve III
Soru 6

‘’Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir?’’ sorusuna 8-A sınıfı öğrencileri Sena, Akif ve Ömer aşağıdaki doğru cevapları vermişlerdir.

SENA: Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.

AKİF: Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

ÖMER: İnsanlığın ortak değerlerini kapsayan bir düşünce sistemidir.

Öğrencilerin verdiği cevaplar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden olamaz?

A
Evrensellik
B
Ulusallık
C
Dogmatiklik
D
Dinamiklik
Soru 7

Milliyetçilik ilkesi bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayırım yapmaksızın sevmeyi, sahiplenmeyi ve onlara hizmet etmeyi gerektirir. Önceliği milli ve yerli olandır. Milli menfaatleri ön planda tutar. Milli kültürü korumak ve geliştirmek, milliyetçiliğin temel esaslarındandır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkeyle ilgili değildir?

A
Kabotaj Kanunu’nun kabulü
B
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C
Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
D
Uluslararası ölçü birimlerinin kullanılması
Soru 8

• Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi • Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’yle Ankara Antlaşması’nı yapması

gelişmeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı savunulabilir?

A
A) Anlaşma Devletlerinin TBMM’yi Sakarya Savaşı’ndan sonra tanıdığına
B
İngiltere’nin savaşın sonuna kadar Yunanları desteklediğine
C
Askeri başarılarının Anlaşma Devletlerini TBMM’yle anlaşma yapmaya zorladığına
D
TBMM’nin uluslararası antlaşmaları uygulama zorunluluğu olduğuna
Soru 9
A
B
C
D
Soru 10
A
B
C
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın