8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 19

8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 19 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 19 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verilen bilgilere göre Misak-ı Millî ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Millî egemenlik ilkesine göre hareket edilmiştir.
B
Millî Mücadele’nin askerî dönemi başlamıştır.
C
Ülkenin toprak bütünlüğü savunulmuştur.
D
Milliyetçilik temelinde hazırlanmış bir belgedir.
Soru 2

Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra edebiyat yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiler. Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi aydınlar Millî Mücadele’yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdiler. Bu tür çalışmalar günümüzde de sürdürülmektedir.

Buna göre yapılan çalışmaların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A
Çağdaşlaşma düşüncesinin halk tarafından benimsenmesine
B
Türk toplumunun sanat eserlerine karşı ilgi duymasına
C
Avrupa kültürünün ülkedeki etkinliğinin sona ermesine
D
Halkta tarih bilincinin ve vatan sevgisinin oluşmasına
Soru 3

İtilaf Devletleri, Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM’nin yanında Osmanlı Hükûmetini de davet etmişlerdi. Bu şekilde hareket ederek Türk tarafını ikiye bölmeyi amaçlıyorlardı. Bu gelişme üzerine TBMM, Osmanlı Hükûmetinin varlığını hukuken sona erdirmek için harekete geçti. 1 Kasım 1922’de kabul edilen bir kanunla saltanat ile halifelik birbirinden ayrılmış ve saltanat kaldırılmıştır. Fakat Halifelik makamının varlığı devam ettirilerek Abdülmecit Efendi halife tayin edilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Halifenin güç ve otoritesi artmıştır.
B
Millî egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır.
C
Yeni Türk devletinin yönetim şekli belirlenmiştir.
D
Laiklik tam anlamıyla gerçekleştirilmiştir.
Soru 4

Kuvâyımillîye Mondros Ateşkesi sonrası topraklarımızı işgal eden ve ülkemizi parçalamak üzere harekete geçen düşman kuvvetlerine karşı halkın içinden gelen millî duygular sonucu oluşmuş yerel askerî birliklerdir. Denizli müftüsü Hulusi Bey, Demirci Mehmet Efe, İpsiz Recep, Topal Osman, Ethem Bey, Antepli Şahin Bey Kuvayımilliye’dir. İstiklal yolunda kağnısıyla ve yanındaki bebeğiyle İnebolu’dan mermi taşıyan, sert kış günü üzerindeki hırkasını bebeğine değil, mermiler ıslanmasın diye mermilerin üstüne örten, kışlaya ulaştığı sırada da şehadete eren Kastamonulu Şerife Bacı; kadın olduğu halde saçlarını erkek gibi kestirerek birliklere katılan Halime Çavuş; kadınlardan ve erkeklerden oluşturduğu ekibiyle işgalcilerin kâbusu olan Erzurumlu Kara Fatma Kuvâyımillîye’dir.

Buna göre Kuvâyımillîye ile ilgili olarak;

I. Bölgesel direniş hareketleridir.

II. Düzensiz birliklerden oluşmuştur.

III. Halk tarafından desteklenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 5

Mustafa Kemal, Harp Okulunda ve Harp Akademisinde zekâsı ve yetenekleri ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiyede ve Harp Akademisinde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifade etmekten çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı.

Bu bilgilerde Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Askerî dehasına
B
Açık sözlü oluşuna
C
Yeniliklere açık olmasına
D
Çok yönlü davrandığına
Soru 6

• İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a bırakılacak.

• İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye başkanlığındaki “Uluslararası Boğazlar Komisyonu” tarafından yönetilecek.

• Anadolu’daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek.

• Kapitülasyonlar ve Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak.

Lozan Barış Antlaşması’nın bu maddelerine göre;

I. Türkiye, boğazlar üzerindeki tüm haklarını korumuştur.

II. Yabancı ülkelerin azınlıkları bahane ederek Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmeleri engellenmiştir.

III. Türkiye ekonomik alanda dışa bağlı olmaktan kurtulmuştur.

IV. Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki askerî gücü artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 7

Atatürk’ün laiklik anlayışı demokrasinin temel unsurlarından olan din, vicdan ve ibadet özgürlüğü ile yakından ilgilidir. İnsanların dinî inançlarında hür olmalarına ve inançlarının gereğini yerine getirmelerine imkân sağlar. Atatürk “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir.” sözleriyle laikliğin bu yönüne vurgu yapmıştır.

Buna göre, laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A
Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına
B
Devletin din kurallarına göre yönetilmesine
C
Yapılan inkılapların sürekli hale getirilmesine
D
Sosyal devlet anlayışının gelişmesine
Soru 8

Verilen bilgilerden hareketle;

I. Halk, barış yanlısı olduğunu göstermek için orduya katılmak istemiştir.

II. Kaybedilen toprakların bir kısmı geri alınmıştır.

III. TBMM’nin uluslararası alanda itibarı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 9

“Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek; yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bunun içindir ki, bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler, savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Buna göre Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istediği söylenemez?

A
Askerî başarıların millî birliğin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini
B
Vatanın savunulmasında topyekün mücadelenin önemli olduğunu
C
Tüm halkın ordunun bir parçası gibi hareket etmesi gerektiğini
D
Siyasi başarıların askerî alanda kazanılan zaferlere bağlı olduğunu
Soru 10

Görselde yer alan bilgilere göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Millî değerlere önem verdiği
B
Dogmatik esaslara dayandığı
C
Oligarşik anlayışa karşı olduğu
D
Ayrıcalıklı bir sınıfı reddettiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

“8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 19” üzerine bir yorum

Yorum yapın