8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 13

8.Sınıf Lgs İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 13 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf Lgs İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 13 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar pek çok gelişmeler yaşanmıştır. Bunlara örnek olarak;

• Düyun-u Umumiye’nin açılması,

• Meşrutiyetin ilan edilmesi,

• Balkan Savaşları sonrası Anadolu’da Türk nüfusunun artması,

• Trablusgarp Savaşı’nın kaybedilmesiyle Afrika topraklarının kaybedilmesi gösterilebilir.

Sadece verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A
Demografik yapıda değişikler meydana gelmiştir.
B
Osmanlı Devleti’nde halkın yönetime katılması sağlanmıştır.
C
Osmanlı Devleti’nin siyasi haritasında değişiklikler yaşanmıştır.
D
Ekonomik açıdan Osmanlı Devleti lehinde gelişmeler yaşanmıştır.
Soru 2

M. Kemal’in yaşadığı olaylar ve kişilik özellikleri eşleştirilecektir.

Yapılan eşleştirme sonrasında Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi dışarıda kalır?

A
İnkılapçılığı
B
Teşkilatçılığı
C
İdealistliği
D
Çok yönlülüğü
Soru 3

“1909 yılının Nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart Vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selanik’te Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Ardından II. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirildi (1909). 31 Mart Vakası’ndan sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolüne geçti.”

Buna göre,

I. Mustafa Kemal yenilik karşıtlarının karşısında yer almıştır.

II. İttihat ve Terakki üyeleri meşrutiyeti desteklemiştir.

III. Osmanlı Devleti’nde rejim karşıtı bir olay yaşanmıştır.

IV. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetimde etkinliği artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
I, III ve IV.
D
I, II, III ve IV.
Soru 4

“Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey, okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem geleneksel tarzda eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük Dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.”

Mustafa Kemal’in okul hayatına başlama süreciyle ilgili anlattığı bu anısından hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A
Demokratik bir aile ortamında büyüdüğü
B
Eğitiminde sadece babasının sözünün geçtiği
C
Osmanlı eğitim sisteminde birliğin olmadığı
D
Ailesinin, M. Kemal’in eğitimine önem verdiği
Soru 5

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

II. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

III. İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi

IV. Ankara müftüsünden Millî Mücadele lehine fetva alınması

Yukarıdakilerden hangileri TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan tedbirlerdendir?

A
I ve III.
B
II ve IV.
C
I, II ve III.
D
I, II, III ve IV.
Soru 6

Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun döneminde Kütahya - Eskişehir Savaşları devam ederken daha önceden planlanmış olan Maarif Kongresi düzenlenmiştir. Tüm ısrarlara rağmen M. Kemal bu kongrenin ertelenmesine karşı çıkmıştır.

Buna göre böyle bir kongrenin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
M. Kemal’in eğitime değil savaşa önem verdiğinin
B
M. Kemal’in ileri görüşlü bir lider olduğunun
C
M. Kemal’in eğitime en az savaş kadar önem verdiğinin
D
M. Kemal’in savaşın her kademesini tek başına planladığının
Soru 7

TBMM’nin ilk siyasi başarısı olan Gümrü Antlaşması’na göre; - Ermeniler, Sevr Antlaşması’na göre iddia ettikleri haklardan vazgeçtiler. - Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır TBMM’ye bırakıldı. - Ermenilerin elinde bulunan silah ve cephaneler Türk kuvvetlerine teslim edildi.

Sadece bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Türkiye’nin doğu sınırlarının kesin olarak çizildiğine
B
Ermenilerin Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ettiğine
C
Türk Ordusu’nun mühimmat bakımından kazanımlar elde ettiğine
D
Doğu Anadolu’da Ermeni tehlikesinin sona erdiğine
Soru 8

Yukarıdaki haritalar incelendiğinde;

I. Birinci Balkan Savaşı’nı Bulgaristan tek başına kazanmıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti sona ermiştir.

III. İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti toprak kazanmıştır.

IV. İkinci Balkan Savaşı’nda en çok toprak kaybeden ülke Bulgaristan’dır.

Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II, III ve IV.
Soru 9

Cemal Paşa I.Dünya Savaşı’na neden girildiğine dair bir soruya şu şekilde cevap vermiştir: “Hazine bomboştu. Maliye Nazırı Cavit Bey ne İngiltere ne de Fransa’dan on para alamayacağımızı söyledi. Düyun-u Umumiye de, Londra’dan aldığı buyruklar doğrultusunda her ay verdiği iki milyon altın lirayı da kesti. Orduya ekmek alacak paramız yoktu. Durumumuzu bizim kadar iyi bilen Almanlar bize ittifak karşılığı para önerdi. Bunun üzerine de... Olanlar oldu!”

Verilen cevaba göre Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedeni,

I. Askerî

II. Siyasi

III. Ekonomik

IV. Kültürel alanlardan hangisi ile ilgilidir?

A
I.
B
II.
C
III.
D
IV.
Soru 10

Almanya, Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesiyle;

1. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymayı,

2. Üzerindeki savaş yükünü hafifletmeyi,

3. İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi,

4. Osmanlı halifesinin dinî gücünden yararlanmayı planlıyordu.

Buna göre verilenlerden hangisi Almanya’nın ekonomik çıkarlarını gözettiğinin kanıtıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın