8. Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 10

8. Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 10 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 10 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler

Haritadan yola çıkılarak Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Birçok cephede mücadele etmiştir.

II. Savaştığı tüm cepheler kendi sınırları içinde yer almaktadır.

III. Birinci Dünya Savaşı'nın geniş alanlara yayılmasına neden olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 2

Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile devletler, bir yandan "ham madde" ve "pazar" arayışına yönelirken diğer yandan "sömürgecilik" yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali idi. İhtilalle birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı, çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu. Bu isyanlardan en fazla Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu etkilendi.

Paragrafta verilen bilgilerden hareketle;

I. Birinci Dünya Savaşı'na yol açan birçok faktör vardır.

II. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için Fransız İhtilali'nden etkilenmiştir.

III. Sanayi İnkılabı, Osmanlı ekonomisinin çökmesine yol açmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 3

Mustafa Kemal, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yapılan işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in silahlı direnişten önce böyle bir yol izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzenli ordunun kurulması için zaman kazanmak
B
Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasına zemin hazırlamak
C
Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirmek
D
İşgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak
Soru 4

“İttihat ve Terakki liderlerine göre Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’ne nispetle ekonomik üstünlüğe sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, savaşı kazandığında Osmanlı Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.” (Kâzım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? S. 75 - 76)

Metindeki anlatımdan yola çıkılarak;

l. İttihat ve Terakki liderleri Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kazanacağına inanmışlardır.

ll. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları alabilmesi, Almaya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kazanmasına bağlanmıştır.

lll. Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız l.
B
l ve ll.
C
ll ve lll.
D
l, ll ve lll.
Soru 5

Erzurum Kongresi’nde;

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

• Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

• Kuvayımilliye’yi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. kararları alınmıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İşgallere karşı birlik ve beraberlik çağrısı yapılmıştır.
B
Vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır.
C
İstanbul Hükûmeti ile iş birliği yapılması ön görülmüştür.
D
Millet egemenliğine dayalı yönetim anlayışından söz edilmiştir.
Soru 6

Mustafa Kemal Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Havza Genelgesi ile işgallerin tüm yurtta protesto edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A
İşgallere karşı kamuoyu oluşturmayı
B
Millî bilinci oluşturmayı
C
Millî Mücadele yolunda halkın desteğini almayı
D
Bölgesel kurtuluşu sağlamayı
Soru 7

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda Trablusgarp'ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek Trablusgarp'a gittiler. Mustafa Kemal önce Mısır'ın İskenderiye şehrine, oradan da "Mustafa Şerif" takma adıyla bir gazeteci olarak Trablusgarp'a geçti. Mustafa Kemal burada yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direnişe geçirdi.

Paragrafta verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Teşkilatçı kişiliği ön plana çıkmıştır.

II. Vatanseverlik duygusuyla hareket etmiştir.

III. Ülkenin sınırlarını genişletmek istemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 8

“Manastır Askerî İdadisinde (lise) Fransızcada geri idim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor sadece bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulunun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim...” Mustafa Kemal

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

I. Yabancı dil eğitimine önem verdiği,

II. Hitabet sanatına önem verdiği,

III. Eğitim hayatında zorluklar yaşadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 9

Erzurum Kongresi’nde tartışılan ve ilk defa reddedilen “manda ve himaye” fikri Sivas Kongresi’nde tekrar gündeme gelmiş ve sert tartışmaların ardından ulusal bağımsızlık ilkesine ters düşen bu fikir bir daha gündeme gelmemek şartıyla reddedilmiştir. Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A
Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirmek
B
Dış güçlere gözdağı vermek
C
Özgür düşünce ortamı oluşturmak
D
Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirmek
Soru 10

İslamcılık: Kimi Osmanlı aydınları Müslüman milletler arasındaki iş birliğini geliştirmeye çalıştılar. İslamcılık adı verilen bu düşünce ile Müslüman milletleri Osmanlı Halifesi etrafında birleştirmek amaçlanıyordu. Mehmet Âkif ve Padişah II. Abdülhamit tarafından da desteklenen İslamcılık düşüncesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında bazı Arap liderlerinin Osmanlı Devleti’ne isyan etmesi sonucu geçerliliğini kaybetti. Türkçülük: Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikri, bir yandan azınlık isyanlarına diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğmasına zemin hazırladı. Bu fikri savunan aydınlar, Türk toplulukları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. Mehmet Emin (Yurdakul), Ziya Gökalp gibi aydınlarca savunulan bu fikir, azınlıkların ayrılmasıyla daha da güçlendi. Türkçülük fikri, Millî Mücadele’nin kazanılmasında da etkili oldu.

Yukarıda fikir akımları ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkılarak;

I. Fikir akımları ile Osmanlı Devleti bulunduğu zor durumdan kurtarılmak istenmiştir.

II. Türkçülük fikrinin ortaya çıkmasında Fransız İhtilali etkili olmuştur.

III. İslamcılık fikri Osmanlı Devleti’nde demokrasi düşüncesinin yerleşmesine katkı sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın