8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 18

8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 18 başlıklı LGS sınavımız MEB kazanımlarına ve merkezi sınav müfredatına ve yeni nesil sınav sorularına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı 18 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda Kuzey Yarım Küre için mevsimleri gösteren çark ile Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları verilmiştir.

Dünya üzerinde 1, 2, 3 ve 4 konumlarında meydana gelen mevsimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temmuz ayında Dünya 1 ve 2 konumları arasında yer alır ve Kuzey Yarı Küre yaz mevsimini yaşar.
B
Nisan ayında Dünya 2 ve 3 konumları arasında yer alır ve Güney Yarı Küre sonbahar mevsimini yaşar.
C
Ocak ayında Dünya 3 ve 4 konumları arasında yer alır ve Kuzey Yarı Küre kış mevsimini yaşar.
D
Ekim ayında Dünya 2 ve 3 konumları arasında yer alır ve Güney Yarı Küre ilkbahar mevsimini yaşar.
Soru 2

Bu durumun yol açacağı sonuçlar,

I. Meteorolojik afetlerde artış gözlenir.

II. Birçok bitki ve hayvan türünün nesli tehlikeye girer.

III. Dünya’nın giderek daha sıcak ya da daha soğuk hâle gelme süreci hızlanır.

verilenlerden hangileri olabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 3

Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih vardır. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar, güneş ışınları bu yarım küreye daha dik gelir ve bu yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarım Küre’de bu durumların tam tersi meydana gelir.

Dünya maketi üzerindeki K ve L noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Bu konumlarda X ve Y değişkenlerinin mevsimlerin başlangıç tarihlerine bağlı grafikleri şekilde verilmiştir.

Buna göre grafiklerde X ve Y değişkenleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir?

A
B
C
D
Soru 4

Bilimsel bir probleme karşı geçici olarak önerilen çözüme hipotez denir. Hipotezin bilimsel niteliğinin güçlenmesi için deney, gözlem ve araştırmalarla test edilmesi gerekir.

Fen bilimleri dersinde öğretmen aşağıda verilen hipotezi kuruyor.

Hipotez: Bakterilerde mutasyona neden olan radyasyon, insanlarda da mutasyona neden olur.

Öğretmenin hipotezinin doğru olduğu,

I. İnsan ve bakteri DNA’sını oluşturan yapı birimlerinin aynı olması

II. DNA’nın insan ve bakteri hücresinde farklı yerde bulunması

III. İnsan ve bakteri DNA’sında farklı özelliklere sahip gen parçalarının olması

verilenlerden hangilerine bakılarak söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 5
Kemal proje ödevi için şekilde verilen malzemeleri kullanarak DNA modeli oluşturmak istiyor.

Buna göre bu malzemeler ile oluşturması gereken modelin başlangıcı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 6

Çiçeği yanda ve uçta olan bezelye bitkileri kullanılarak sırası ile aşağıdaki çaprazlamalar yapılıyor.

Yapılan çaprazlamalar sonucunda,

I. Melez bireylerde çekinik özellik fenotipte etkisini göstermez.

II. Bezelyelerde çiçeğin yanda olma özelliği baskın, çiçeğin uçta olma özelliği çekiniktir.

III. Melez dölde çekinik özellikte olan genin bir sonraki kuşağa aktarılma ihtimali yoktur.

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 7

Modifikasyon: Çevre şartlarının etkisiyle canlılarda ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklerdir.

Nisan asidik toprakta yetiştirmiş olduğu ortanca bitkisinin çiçeğinin kırmızı renk açtığını görüyor. Bu çiçeğin tohumunu bazik özellikte olan toprağa ekiyor. Bu tohumdan yetişen ortanca bitkisinin mavi renk çiçek açtığını gözlemliyor. Daha sonra bu çiçekten aldığı tohumu asidik toprakta yetiştirdiğinde tekrar kırmızı renkli çiçek açtığını gözlemliyor.

Nisan yapmış olduğu bu gözlemden,

I. Bitkinin sonradan kazanmış olduğu çiçek rengi özelliği kalıtsal değildir.

II. Bitkinin dış görünüşünde çevrenin hiçbir etkisi yoktur.

III. Bitki ortam koşullarına kalıtsal olarak uyum sağlamak için çiçek rengini değiştirmiştir.

çıkarımlarından hangilerini yapabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 8

Lara hazırlayacak olduğu poster için kullanacak olduğu iki canlıya ait özellikleri aşağıdaki gibi vermiştir.

Özellikler:

Buna göre Lara posterinde aşağıda verilen canlılardan hangilerini kullanabilir?

A
B
C
D
Soru 9

Biyoteknoloji, canlı hücrelerinin işlevlerini anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genetik mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanan biyoteknoloji, canlıların iyileştirilmesini ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini sağlar.

Bülent, fen bilimleri dersi için biyoteknoloji ile ilgili diyagramlar hazırlamıştır.

Bülent’in hazırlamış olduğu aşağıdaki diyagramlardan hangisinde düzeltme yapmak şarttır?

 
A
B
C
D
Soru 10

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı temas eden yüzey alanı ile ters, ağırlığı ile doğru orantılıdır.

Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden verilen bilgiyi kullanarak özdeş küpler ile aynı basıncı yapan düzenekler oluşturmalarını istiyor.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin istediği düzenek kurulmuştur?

A
B
C
D
Soru 11

Şekildeki düzenekte özdeş K, L ve M deliklerindeki tıpalar aynı anda çıkarılarak deliklerden su fışkırması sağlanıyor.

Suyun deliklerden fışkırma hızları arasındaki ilişki nedir?

A
K = L = M
B
K > L > M
C
M > L > K
D
L > M > K
Soru 12

Bir çocuk açık havada göl kenarında şişirip ağzını bağladığı çocuk balonu ile göle yüzmeye giriyor. Gölde elinde balon ile yüzmekte olan çocuk gölün derinliklerine doğru indiğinde balonun küçüldüğünü gözlemliyor.

Buna göre,

I. Göl suyunun yapmış olduğu basınç balonun hacminin küçülmesine neden olmuştur.

II. Çocuk gölden balon ile dışarı çıktığında balonun hacminde artış gözler.

III. Göl derinliklerine inildikçe balondaki gazın basıncı açık hava basıncına eşitlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 13

Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde huni yerleştiriliyor. Huniden şişeye su dolduruluyor. Bir süre sonra huni içindeki suyun şişe içerisine akmadığı gözleniyor.

Huninin tepesine kadar suyun yükselmesine rağmen, suyun şişeye akmaması aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Şişe içindeki sıvının yaptığı basıncın huni içinde kalan sıvının yaptığı basınçtan fazla olması
B
Şişe içindeki sıvının yaptığı basıncın huni içinde kalan sıvının yaptığı basınçtan az olması
C
Şişe içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olması
D
Şişe içindeki gaz basıncının, açık hava basıncı ile huni içindeki sıvı basıncının toplamını dengelemesi
Soru 14

Periyodik tabloda elementler belirli kurallara göre gruplandırılmıştır. Periyodik tablonun oluşturulmasında dikkat edilen yargılardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.

1. yargı: Elementler artan atom numaralarına göre sıralanırlar.

2. yargı: Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı grupta bulunurlar.

Bu iki yargıya göre oluşturulmak istenmiş olan periyodik tablodaki bazı elementler şekilde verilmiştir.

Buna göre aşağıda verilen element çiftlerinden hangisi 2. yargıya uygun değildir?

A
H – Li
B
He – Ne
C
Be – Mg
D
O – S
Soru 15

Hidrojen ve oksijen atomlarının belirli oranlarda birleşmeleri sonucu meydana gelen kimyasal tepkime ile su molekülü oluşur. Bir su molekülü (H2O); bir tane oksijen atomu ile iki tane hidrojen atomundan meydana gelir.

Buna göre,

belirtilen sayılarda hidrojen ve oksijen molekülleri tepkimeye girdiğinde en fazla kaç su molekülü  oluşur?

A
10
B
9
C
8
D
4
Soru 16

Sulu çözeltilere iyonu veren maddeler asit iyonu veren maddeler ise baz özelliktedir.

Bora kimyasal malzemeler satan bir dükkana gelerek almak istediği maddelerin formüllerinin bulunduğu kâğıdı dükkân sahibine uzatıyor. Dükkân sahibi kâğıtta yazan maddelerin asit ve baz özellikte olduğunu ve bunların hangisinin asit hangisinin baz özellikte olduğunu söylerse kendisine verebileceğini söylüyor.

Buna göre Bora’nın yapması gereken sınıflandırma aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 17

Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşması ile kimyasal değişim, maddenin yalnız dış görünüşünde meydana gelen değişim ile fiziksel değişim meydana gelir.

Aşağıda verilen değişimler fiziksel ve kimyasal olarak gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır?

A
Yağmurlu havada gökkuşağının oluşması
B
Çivinin paslanması
C
Suyun elementlerine ayrılması
D
Sonbaharda yaprakların sararma
Soru 18

Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirlemek için kullanılan maddelere ayıraç denir. pH ölçeği bu ayıraçlardan biridir.

0 – 14 arası sayılardan oluşan pH ölçeğine ait özellikler aşağıda verilmiştir.

K, L ve M çözeltilerinin bulunduğu kaplar aşağıdaki gibi etiketlenmiştir.

K’nin pH değeri L’ninkinden küçük, M’ninkinden ise büyüktür.

Buna göre K, L ve M çözeltilerinin kuvvetli asit, zayıf asit ve baz olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
B
C
D
Soru 19

Asitte bulunan iyonunun bazda bulunan iyonu ile tepkimeye girerek, tepkime sonucu su ve tuz oluşmasına “Nötralleşme Tepkimesi” denir. Tuz deyince akla yemeklerde kullanılan yemek tuzu olan NaCl gelir. Fakat tuzların çok farklı çeşitleri vardır.

Çimento yapımında kullanılan kalsiyum karbonat tuzu aşağıdaki asit baz ikililerinden hangilerinin karıştırılması sonucu elde edilir?

A
B
C
D
Soru 20

İnsanlarda kıvırcık saç, kahverengi göz baskın özellikte; düz saç ve mavi göz ise çekinik özelliktedir.

Araştırma sorusu: Bir kişide bir özelliğin baskın olması çekinik başka bir özelliğin ortaya çıkmasını engeller mi?

Bu araştırma sorusuna cevap vermek için bazı öğrencilerin fenotipleri tabloya aşağıdaki gibi işaretleniyor.

Bu araştırma sorusuna “Hayır” cevabı hangi öğrencilerin özelliklerine bakılarak verilebilir?

A
Kader ve Eda
B
Eda ve Nermin
C
Nermin ve Gözde
D
Kader ve Gözde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın