8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Testi Çöz (Hazırlık Dönemi)

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Kurtuluş Savaşı konu testini buradan çözebilirsiniz. Soruların cevapları ve çözümleri eklenmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularından olan Kurtuluş Savaşı konusu için hazırlanan testi çözeceksiniz. LGS inkılap tarihi Kurtuluş Savaşı testi ve cevapları ile birlikte aynı zamanda çözümlü bir testtir. 8. sınıf Kurtuluş savaşı testini, sorularını çözdükten sonra bu testin cevaplarını ve çözümlerini görebileceksiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Testi, Soruları ve Cevapları sınav sonunda sizlere gösterilecektir.

Bu testle ilgili bazı bilgiler:

  • Kurtuluş Savaşı

  • KONU: Kurtuluş Savaşına Hazırlık

  • Bu sınavda toplamda 25 soru soruldu. 25 soruya karşılık 40 dakika verildi.
  • Sınav sonunda HangiSoru.com sizlere sınavdan kaç aldığınızı ve bazı istatistikleri size gösterecektir.
Tebrikler - ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Milli Cemiyetler aşağıdakilerden hangisin de birleştirilerek bir isimle anılmaya başlanmıştır?
A
A) Erzurum Kongresi
B
B) Amasya Genelgesi
C
C) Sivas Kongresi
D
D) Amasya görüşmeleri
Soru 2
2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, İtilaf Devletleri yurdumuzun önemli bölgelerini işgal etmeye başladılar. İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki cephelerden hangisinde olmuştur?
A
A) Batı Cephesi’nde
B
B) Güney Cephesinde
C
C) Doğu Cephesi’nde
D
D) Kuzey Cephesi’nde
Soru 3
3. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini, amacını ve yöntemini aşağıdakilerden hangisinde ilk olarak belirtmiştir?
A
A) Amasya Genelges
B
B) Erzurum Genelgesi
C
C) Sivas Kongresi
D
D) Amasya Görüşmeleri
Soru 4
4. Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Alınan kararların ulusal olması
B
B) Amerikan mandası’nın tartışılmaması
C
C) Gerekirse geçici bir hükümet kurulması kararının alınması
D
C) Gerekirse geçici bir hükümet kurulması kararının alınması
Soru 5
5. Milli Mücadele döneminde ilk silahlı çatışma aşağıdaki devletlerden hangisine karşı başlatılmıştır?
A
A) İngilizlere
B
B) İtalyanlara
C
C) Yunanlılara
D
D) Fransızlara
Soru 6
6. Sivas Kongresi’nde durumun iyi olmadığını ve dış yardımın zorunlu olduğunu düşünenler aşağıdaki fikirlerden hangisini savunmuşlardır?
A
A) İtlaf Devletleri ile barış yapılamasını
B
B) Ulusal derneklerin etkinliğiin artırılmasını
C
C) Amerikan Mandasının kabul edilmesini
D
D) İstanbul Hükümeti’nden yardım alınmasını
Soru 7
7. Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?
A
A) Amasya Genelgesinde
B
B) Sivas Kongresinde
C
C) Erzurum Kongresinde
D
D) Amasya Görüşmelerinde
Soru 8
8. Batı Anadolu Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlayınca halk direnişe geçmiş ve bu direnişlerde büyük fedakarlıklarda bulunmuşlardır. Batı Anadolu’da başlayan bu direniş hareketlerinin genel özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
A) Düzenli ve devamlı direniş hareketleridir
B
B) Yunan ordusu ile Türk halkı arasında yapılan bir savaştır
C
C) İki düzenli ordu arasında yapılan bir savaştır
D
D) Osmanlı orduları ile Yunan orduları, arasında geçen bir savaştır
Soru 9
9. İstanbul Hükümeti’nin Amasya Genelgesi’ne ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Anadolu hareketlerini desteklemiştir
B
B) İtilaf Devletleri’ne savaş ilan etmiştir
C
C) Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırmıştır
D
D) Amasya Genelgesi’ni kabul etmiştir
Soru 10
10. İstanbul Hükümeti’nin görevini yerine getirememesi durumunda geçici bir hükümet kurulması kararı ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A
A) Amasya Genelgesi
B
B) Erzurum Kongresi
C
C) Sivas Kongresi
D
D) Amasya Görüşmeleri
Soru 11
11. Batı Cephesindeki direniş hareketi İzmir’in işgalinden sonra başlamış. Yunan ilerleyişi karşısında halk direniş göstermiştir. Ödemiş’in işgali sırasında Yunanlılara karşı verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Batı Cephesi Savaşları
B
B) Güney Cephesi Savaşları
C
C) İlk Kurşun Savaşı
D
D) Dumlupınar Savaşı
Soru 12
12. Mustafa Kemal Paşa Amasya’ya geldiğinde arkadaşlarıyla toplantılar yaptı. Bu görüşmelerde onların da görüşlerini alıp Amasya Genelgesi’ni yayınladı.(22 Haziran 1919) Amasya Genelgesi’ne Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından hangisi katılmamıştır?
A
A) İsmet İnönü
B
B) Rauf Orbay
C
C) Refet Bele
D
D) Ali Fuat Cebesoy
Soru 13
13. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş mücadelesinde sivil olarak katıldığı ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Sivas Kongresi
B
B) Amasya Görüşmeler
C
C) Erzurum Kongresi
D
D) Amasya Genelgesi
Soru 14
14. Mustafa Kemal’in Ankara’yı Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olarak seçmesinde aşağdakilerden hangsinin etkisi yoktur?
A
A) Ankara’nın haberleşme imkanlarının iyi olması
B
B) Ankara’nın kalabalık bir şehir olması
C
C) Ankara’nın ulaşım açısından uygun bir yerde olması
D
D) Ankara’nın Anadolu’daki cephelere yakın ve güvenli bir konumda olması
Soru 15
15. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-ı Milli ( Milli Ant) kararları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A
A) Misak-ı Milli Kararlarıyla Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
B
B) Misak-ı Milli kararları Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları içermektedir.
C
C) Misak-ı Milli kararları işgallere karşı çıkışı ifede eder.
D
D) Misak-ı Milli kararları İtilaf Devletleri’nin görüşleri doğrultusunda alınmıştır
Soru 16
16. Erzurum Kongresi’nin toplanmasında etkin rol oynayan yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Milli Kongre Cemiyeti
B
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C
C) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
D
D) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 17
17. 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar yoktur?
A
A) Ulusal bir kongrenin toplanması
B
B) Ulusal bağımsızlık
C
C) Dış borçlar
D
D) Ulusal egemenlik
Soru 18
18. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin özelliklerinden biri değildir?
A
A) Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti Başkanı seçilmesi
B
B) Doğu İllerinin temsilcilerinin katılımıyla toplanması
C
C) Vatanın bütünlüğünü savunması
D
D) Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi
Soru 19
19. Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarının hangisinde ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır?
A
A) Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür. parçalanamaz
B
B) Manda ve himaye kabul edilemez
C
C) Ulusal gücü etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır
D
D) Azınlıklara ulusal bütünlüğü bozucu haklar verilemez
Soru 20
20. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kuruluş nedenlerinden birisidir?
A
A) Mandacıların işgalcilerden yardım istemesi
B
B) Anadolu’da iç isyanlar çıkması
C
C) İtilaf Devletleri askerlerinin İstanbul’a gelmesi
D
D) Anadolu’nun işgal edilmesi
Soru 21
21. İstanbul’un resmen işgaline neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Misak-ı Milli kararlarının alınması
B
B) Erzurum Kongresi’nin yapılması
C
C) Ulusal derneklerin birleştirilmesi
D
D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
Soru 22
22. Sivas Kongresi’nde yararlı cemiyetlerin birleştirilmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır ?
A
A) Kurtuluş Savaşı’nı tek merkezden yönetmek
B
B) Düzenli orduya geçmek
C
C) Kurtuluş Savaşı’na hız kazandırmak
D
D) Kurtuluş Savaşı’na hazırlık dönemini bitirmek
Soru 23
23. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti birlikte hareket etmiştir?
A
A) Erzurum Kongresi’nin toplanması
B
B) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
C
C) Mebusan Meclisi’nin toplanması
D
D) İsyanların bastırılması
Soru 24
24. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’na hazırlık döneminde yapılmamıştır?
A
A) Temsil Heyet’in oluşturulması
B
B) Sivas Kongresi’nin toplanması
C
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesi
D
D) Yaralı cemiyetlerin birleştirilm
Soru 25
25. Aşağıdakilerden hangisi 20-22 Ekim 1919’da yapılan Amasya Görüşmeleri’nin sonuçlarından biri değildir?
A
A) Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları İstanbul Hükümeti temsilcisi kabul etmiştir.
B
B) İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’nin hukuki olarak varlığını tanımıştır
C
C) Temsil Heyeti’nin gücü ve güvenirliliği artmıştır.
D
D) Ulusal cemiyetler birleştirilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

“8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Testi Çöz (Hazırlık Dönemi)” üzerine 2 yorum

Yorum yapın