8. Sınıf İnkılap Tarihi Testi (Devlet, Anayasa, Demokrasi, Vatandaşlık)

inkilap-tarihi-testleri-ve-cevaplari8. Sınıf LGS ve okul yazılı sınavlarına hazırlık amacıyla eklenen inkılap tarihi konu testini aşağıdan çözeceksiniz. İnkılap Tarihi testi ve cevapları çöz. İnkılap tarihi testi online çöz 8. sınıflar için.

8. Sınıf İnkılap tarihi testi ve cevapları. 8. sınıf LGS inkılap tarihi soruları ve cevapları ile birlikte Başla butonuna basıp soruları çözmeye başlayabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Testinde:

  • Bu testte 25 soru soruldu. 25 soruya karşılık 40 dakika süre verildi.
  • Sınav sonucunda inkılap tarihi testi ve cevapları tekrar sizlere gösterilecek. Doğru ve yanlış sorularınızı, doğru, yanlış sayınızı, başarı yüzdenizi ve hangisoru.com başarı analizi yorumunu görebilirsiniz.
  • 8. Sınıf inkılap Tarihi testi DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA, VATANDAŞLIK, VATANDAŞLIK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI konuları ile ilgili sorular ile hazırlanmıştır.

Tebrikler - ÜNİTE: DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA, VATANDAŞLIK, VATANDAŞLIK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. İnsan, toplum içinde doğar, yaşar ve ölür. Tek başına yaşayamaz. Toplum halinde yaşarken, kargaşaları önlemek için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı siyasi bir örgütlenme olan devlet doğmuştur. Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
A) İnsan, toplum içinde yaşamaya gereksinim duyar.
B
B) İnsanlar güvenli bir ortamda yaşamak için bir otoriteye ihtiyaç duymuştur.
C
C) Toplum yaşamı örgütlenmeyi gerektirir.
D
D) Toplu halde yaşayan insanlar kargaşaları kendi güçleri oranında önlerler.
Soru 2
2. Aşağıdakilerden hangisinde millet kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?
A
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur.
B
B) Halkın, sesini ülke yöneticilerine duyurmak amacıyla oluşturdukları gönüllü birlikteliktir
C
C) İnsanların, bir arada yaşadığı toprak parçasıdır
D
D) Toprak bütünlüğüne dayalı, siyasal bakımdan örgütlenmiş hukuksal bir varlıktır.
Soru 3
3. Aşağıdakilerden hangisi yurt(vatan) kavramının doğru tanımıdır?
A
A) Üstün bir otoriteye uyan insan topluluğunun oluşturduğu hukuksal bir örgüttür.
B
B) Devletin yönetme yetkisidir.
C
) Bir ulusun üzerinde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü toprak parçasıdır.
D
D) Aynı toprak üzerinde yaşayan insan topluluğud
Soru 4
4. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında yer almaz? 
A
A) Devlet otoritesi siyasidir.
B
B) Devlet otoritesi devamlıdır.
C
C) Devlet otoritesi toplum yararına çalışır.
D
D) Devlet otoritesi hukuku tanımaz.
Soru 5
5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden biri değildir?
A
A) Devletin yönetim şekli,
B
B) Cumhuriyetin nitelikleri,
C
C) Devletin başkenti,
D
D) Seçimlerin kaç yılda bir yapılacağı
Soru 6
6. Aşağıdakilerden hangisinin demokrasilerde yeri yoktur? 
A
A) Eşitlik
B
B) Özgürlük
C
C) Ulusal egemenlik
D
D) Çıkarcılık
Soru 7
7. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir? 
A
A) Ferdiyetçilik
B
B) Özgürlük
C
C) Çoğulculuk
D
D) Eşitlik
Soru 8
8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısı ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
A) Genel yönetim, merkez örgütü ve taşra örgütü olmak üzere ikiye ayrılır.
B
B) Merkezi yönetimin başında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu bulunur.
C
C) İllerdeki yönetim işleri, Kaymakamın başkanlığında yürütülür.
D
D) Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlardan oluşur.
Soru 9
9. Tüm insanlar doğuştan bazı haklara sahiptir. Temel haklar adını alan bu haklar devredilemez, vazgeçilmez haklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birdir?
A
A) Yaşama hakkı
B
B) Seçme hakkı
C
C) Toplu sözleşme ve grev hakkı
D
) Seçilme hakkı
Soru 10
10. Aşağıdakilerden hangisinde sivil toplum örgütü doğru olarak tanımlanmıştır?
A
A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğudur.
B
B) Aynı görüşü savunan kişilerin oluşturduğu gönüllü kuruluşlardır.
C
C) Halkın kendi kendisini yönetmesidir
D
D) Devlet teşkilatında çalışan görevlilerdir.
Soru 11
11. Aşağıdakilerden hangisi kamu kavramını ifade eder? 
A
A) Aynı görüşü paylaşan kişiler
B
B) Aynı bölgede yaşayan insanlar
C
C) Bir ülkede yaşayan bütün insanlar
D
D) Yöneticilerin ortak düşüncesi
Soru 12
12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?
A
A) İlçe yönetimi
B
B) Köy yönetim
C
C) Belediye yönetimi
D
D) İl özel idaresi
Soru 13
13. Doğrudan Demokrasi ilk ortaya çıkan demokrasi örneğidir. Bu tür demokraside halkın tümü zaman zaman toplanarak devlet işlerini görüşüp karara varırdı. Buna göre günümüzde doğrudan demokrasinin uygulanmasını aşağıdakilerden hangisi zorlaştırmıştır?
A
A) Seçim sistemi
B
B) İnsan haklarının gelişmesi
C
C) Nüfusun kalabalıklığı
D
D) Halkın isteksizliği
Soru 14
14. Devlet sürekli bir kurumdur. Bu sürekliliği otoriteyle sağlar. Devlet bu otorite gücünü aşağıdakilerden hangisinden alır?
A
A) Silahlı kuvvetlerinden
B
B) Yabancı güçlerden
C
C) Sivil toplum örgütlerinden
D
D) Yasalardan
Soru 15
15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A
A) Devleti yurt içinde ve dışında temsil eder.
B
B) Bazı yüksek memurları atar.
C
C) Yasaları yapar.
D
D) Uluslararası antlaşmaları onaylar
Soru 16
16. Aşağıdakilerden hangisi Temsili Demokrasi’nin özellikleri arasında yer almaz? 
A
A) Seçilenlerin yönetim ve yasama yetkisini kullanmaları
B
B) Halkın yasaları veto hakkına sahip olması
C
C) Vatandaşların siyasal baskı kurabilmesi
D
D) Temsilcilerin belli bir dönem için seçilmesi
Soru 17
17. Demokraside vatandaşlar ülke yönetimine aşağıdaki haklardan hangisini kullanarak katılabilirler? 
A
A) Sağlık hakkı
B
B) Toplu sözleşme ve grev hakkı
C
C) Seçme ve seçilme hakkı
D
D) Yaşama hakkı
Soru 18
18. Günümüzde, seçme, seçilme ve siyasal faaliyetlerde bulunma gibi siyasal hakları kullanabilmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir? 
A
A) O ülkenin vatandaşı olmak
B
B) Kırk yaşını doldurmuş olmak
C
C) Yüksek okul mezunu olmak
D
D) En az bir yabancı dil bilmek
Soru 19
9. Mülki yönetim bölümlerinden en kapsamlı olanı il yönetimidir. Aşağıdakilerden hangisi il yönetiminin bölümlerinden biri değildir?
A
A) Vali
B
B) İl özel idaresi
C
C) İl yönetim başkanları
D
D) İl İdare Kurulu
Soru 20
20. İli vali yönetir. Vali; ilde devletin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve yetki alanının dışındadır?
A
A) Hükümet emirlerini uygulamak.
B
B) Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
C
C) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek.
D
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine başkomutanlık yapmak.
Soru 21
21. Ülkemizde köy kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
A) Cumhurbaşkanlığı’na
B
B) İçişleri Bakanlığı’na
C
C) Halka
D
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
Soru 22
22. Devletin ana yönetim görevleri, merkezi yönetimi oluşturan kuruluşlar tarafından yürütülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kuruluşlarından birisidir?
A
A) Bakanlar Kurulu
B
B) İl Özel İdaresi
C
C) İl Genel Meclisi
D
D) Belediyeler
Soru 23
23. İl müdürleri, bakanlıkların ildeki en yüksek görevlileridir. Görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ilde bulunan müdürlerden birisi değildir?
A
A) Defterdar
B
B) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
C
C) Kaymakam
D
D) Kültür Müdürü
Soru 24
24. İl idare Kurulunun başkanı validir. İl İdare Kurulu yönetsel alanda valiye yardım eden bir kuruluştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyesi değildir
A
A) Hukuk İşleri Müdürü
B
B) Sağlık Müdürü
C
C) Defterdar
D
D) Belediye Başkanı
Soru 25
25. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir?
A
A) Adalet Bakanı
B
B) Maliye Bakanı
C
C) İç İşleri Bakanı
D
D) Milli Savunma Bakanı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Yorum yapın