8.Sınıf İnkilap Tarihi Denem Sınavı

8.Sınıf İnkilap Tarihi Denem Sınavı başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf İnkilap Tarihi Denem Sınavı adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda soruların %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Musul'un İngiltere mandasındaki ırak'a bırakılmasına sebebiyet veren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çerkez Ethem İsyanı
B
Menemen Olayı
C
Şeyh Sait isyanı
D
Ermeni isyanı
Soru 2
A
B
C
D
Soru 3

Bir işi zamansız yapmak, o işi başarısızlığa uğratmak demektir. Her şey sırasında ve zamanında yapılmalıdır. Gizli iş gizli kalamaz; erken veya geç meydana çıkar. İyisi mi başından açık olun, açık açık! Büyük olayları, yapılan işleri bir bireye mal etmek, milletin hakkına saygısızlık ifade eden bir görüş şekli olur. Sonuçsuz uğraşmak, çalışma sayılmaz. Hiçbir şey yapmamak veyahut sonuçsuz, anlamsız şeyler yapmak, çalışma yasasına karşı büyük suçtur.

Yukarıda Atatürk’ün kişilik özelliklerini anlamamıza yarayan bazı sözleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilik özelliklerinden biri değildir?

A
Dürüstlük
B
İleri görüşlülük
C
Planlı olmak
D
Alçakgönüllülük
Soru 4

Millî cemiyetler ve Kuva-yı Millîye, gelişen savaş koşullarına uyum sağlamada sorunlar yaşamıştır. Aralarındaki kopukluk, iletişimsizlik ve imkânsızlıkla uzun süre ayakta kalmalarını ve başarılı olma şanslarını zayıflatmıştır. Ayrıca bölgesel hareket etmeleri nedeniyle ulusal bağımsızlığı sağlamak için yetersiz kalmışlardır.

Metinde geçen Milli Cemiyetlerin ve Kuva-yı Milliye hareketinin bu zayıf yönleri nasıl giderilmiştir? 

A
Her cemiyet bulunduğu bölge için mücadele etmesi sağlanmıştır.
B
Milli mücadelenin Kuva-yı Milliye ile kesin sonuca ulaşması için ihtiyaçlarını halkın karşılaması sağlanmıştır.
C
Milli Cemiyetler ve Kuva-yı Milliye harekâtı milli mücadeleye zarar verdikleri için kapatılmıştır.
D
Bütün cemiyetler tek çatı altında toplanmış, ayrıca Kuva-yı Milliye yerine düzenli ordu kurulmuştur.
Soru 5

Sivas Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda, Milli Cemiyetler birleştirilmiş, Temsil Kurulu’nun yetkileri bütün vatanı kapsayacak hale getirilmiş, Milli Mücadele’nin yayın organı olmak üzere İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.

Bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine yönelik değildir?

A
İstanbul Hükümetiyle işbirliğini arttırmak
B
Milli Mücadele’nin tek merkezden yönetilmesine
C
Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturulmasına
D
Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasına
Soru 6

Avrupa’nın sınırlarının yeniden çizilmesi, sömürgelerin durumu ve Rusya savaştan çekildiği için Osmanlı Devleti topraklarının yeniden paylaşılması Paris Barış Konferansının ana gündem maddeleriydi. İngiltere’nin sömürgelerine giden en önemli yol Akdeniz’den geçiyordu. Akdeniz’de güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu.Bu nedenle İngiltere Başbakanı Lloyd George (Loyd Corç), İtalyanların Anadolu’da yayılmasına karşı çıktı.Ayrıca Yunan heyeti, konferansa “İzmir’de Rum nüfusunun çoğunluk olduğuna dair” sahte belgeler sunmuştu. İngiltere, Yunanların İzmir’deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir’e asker çıkarmalarına izin verilmesini önerdi. Fransa ve ABD bu teklifi kabul etti.Yalnız kalan İtalya da bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır.
B
İtilaf devletlerinin Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları vardır.
C
Osmanlı toprakları I.Dünya savaşı öncesinde anlaşıldığı gibi, İtilaf devletleri arasında paylaşılmıştır.
D
Yunanlılar konferansta yanıltıcı bilgiler vermiştir.
Soru 7

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:

  • Zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak.
  • Boğazlar; içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak.
  • Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak.
  • Azınlıkların hakları genişletilecek.

Bu maddelerden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Azınlıklar Müslüman halk ile eşit hale getirilmiştir.
B
Ekonomik bağımsızlığı yok sayılmıştır.
C
Askerî gücü yok edilmek istenmiştir.
D
Egemenlik hakları zedelenmiştir
Soru 8

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk cepheyi Doğu Anadolu sınırını geçen Ruslara karşı açtı. 1914 yılının son günlerinde ordusunun başında ilerleyişe geçen Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın amacı, Kars, Ardahan ve Batum'u alarak Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya geçip Türk dünyası ile birleşmekti. Ancak onun bu harekâtı, bölgedeki Ermenilerin Ruslarla iş birliği yapması, salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu soğuk nedeniyle başarıya ulaşamadı. Büyük can kayıplarının yaşandığı bu cephedeki mücadeleler bazı doğu illerimizin işgaliyle sonuçlandı.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birden fazla cephede mücadele etmiştir.
B
Osmanlı Devleti'nin bu cephede yaşanan mücadeleleri kazanmasında Mustafa Kemal'in başarıları etkili olmuştur.
C
Bu cephenin açılmasında etkili olan fikir akımı Enver Paşa'nın da öncüsü olduğu Turancılık fikri olmuştur.
D
Osmanlı Devleti'nin bu cephede başarısız olmasında birçok faktör etkili olmuştur.
Soru 9

Kurtuluş Savaşı

Çanakkale Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Mustafa Kemal’in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1 – 2 – 3
B
3 – 2 – 1
C
3 – 1 – 2
D
2 – 3 – 1
Soru 10

Kaynaklarda Ermenilerden "Millet-i Sadıka" olarak söz edilmesi onların Osmanlı Devleti'nin gözündeki saygınlık ve değerinin bir göstergesiydi. Ermeniler, Türklere en yakın gayrimüslim azınlık olarak devletin en yüksek memuriyetlerine kadar atanmışlardı. Fakat 93 Harbi’nden sonra Ermeniler kışkırtmalara gelmiş ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni içine alan büyük bir Ermeni devleti kurmak istemişlerdir.

Ermenilerin bu isteklerinde vazgeçtiğini aşağıdaki antlaşmalardan hangisi kanıtlamaktadır?

A
Gümrü Antlaşması
B
Brest-Litowsk Antlaşması
C
Brest-Litowsk Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
Soru 11

İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

A
Amasya Görüşmesi
B
Paris Barış Konferansı
C
Londra Konferansı
D
Gümrü Barış Antlaşması
Soru 12

İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesi ile hedefledikleri arasında;

I.İşgallere hukuk zemin oluşturmak,

II.İşgalleri Türk halkına kabul ettirmek,

III. Osmanlı’yı savunmasız hâle getirmek

amaçlarından hangileri gösterilebilir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde TBMM, Misak-ı Millî'yi ilk defa dünya kamuoyuna duyurma imkânına kavuşmuştur? 

A
Londra Konferansı
B
Lozan Antlaşması
C
Mudanya Mütarekesi
D
Montrö Sözleşmesi
Soru 14

Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı başarılı olmamızda hangi faktör etkili olmuştur?

A
Doğu Cephesi’ne diğer cephelerden yardım gelmesi
B
İtilaf Devletlerinin Ermenileri desteklemeleri
C
Padişahın Doğu Cephesi’ne gönderdiği yardımlar
D
Kazım Karabekir Paşa’nın emrindeki orduyu dağıtmaması
Soru 15

Büyük Taarruz’la İzmir’in kurtarılmasından sonra, İtilaf  Devletleri’nden  ateşkes  teklifi  gelmiş  ve 11  Ekim 1922  tarihinde  de  Mudanya  Ateşkes  Antlaşması imzalanmıştır. 

Bu antlaşmaya göre;

Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı çatışmalara son verilecek İstanbul ve Boğazlar, TBMM Hükümeti yönetimine bırakılacak ancak İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanana kadar buralarda kuvvet bulundurmaya devam edeceklerdi.

Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
A
Boğazlar sorunu sona ermiştir.
B
Türk - Yunan savaşı son bulmuştur.
C
Askerî başarı siyasi gelişmelere neden olmuştur.
D
İtilaf Devletleri Ankara Hükümeti’ni, Türk milletinin temsilcisi olarak görmüştür.
Soru 16

Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Büyük Taarruz için yaklaşık bir yıl beklenmensinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransızlarla birlikte Yunanlıların da ülkemizden çekilmesi
B
İttifak devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanmak istenmesi
C
Doğu ve güney sınırlarının güvenliğinin tam olarak sağlanması
D
Türk ordusunun düşmanı yurttan atacak taarruz gücüne ulaşmasının beklenmesi
Soru 17

Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önemi aşağıdaki yaptıklarından hangisi kanıtlamaktadır?

A
Hıyaneti Vataniye Kanununu çıkarması
B
Hıyaneti Vataniye Kanununu çıkarması
C
Maarif Kongresi’ni toplaması
D
Tekâlifi Milliye Kanununu çıkarması
Soru 18

İtilaf devletleri Lozan konferansının yapılacağı sıralarda TBMM hükümetinin yanında İstanbul Hükümeti’ni de konferansa davet etmiştir.

Bu durumda itilaf devletleri neyi amaçlamışlardır?

A
Daha fazla temsilcinin katılarak demokratik kararlar alınmasını istemiştir.
B
İstanbul hükümeti ve TBMM’yi anlaşmazlığa düşürüp kendi çıkarlarını gözetmek istemiştir.
C
Alınan kararları her iki tarafında onaylamasını istemiştir.
D
Konferansın bir an önce toplanmasını istemektedir.
Soru 19

Lozan Antlaşması’ndan sonra görüşülen aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye aleyhine sonuçlanmıştır?

A
Musul sorunu
B
Hatay sorunu
C
Boğazlar sorunu
D
Yabancı okullar sorunu
Soru 20

Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifi Milliye Emirleri’ni yayınlayarak halktaki tüm silah ve cephanenin üç gün içinde teslim edilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu genelgeyi yayımlamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerel direnişi desteklemek
B
Düzenli ordu birliklerini dağıtmak
C
Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
D
Ayaklanmaları bastırmak
Soru 21

İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları sonucu Yunanistan’a verilmiştir.

 İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 

A
İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
B
Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir devletin İzmir’i almasını istemesi
C
İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
D
Yunanistan’ı korumak istediğinden
Soru 22

Atatürk askeri zaferleri siyasi başarılarla tamamladı. Aşağıdakilerden hangisi bu siyasi başarılardan biri değildir?  

A
Londra Konferansı
B
Ankara ve Kars antlaşmaları
C
Paris Konferansı
D
Mudanya Ateşkes antlaşması
Soru 23

* İtilaf devletleri TBMM’yi resmen tanımış. 

* Türk halkının haklı davası dünyaya duyurulmuş.

* Türkler barışa yanaşmıyor propagandaları önlendi.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonucunda ortayla çıkmıştır?

 
A
Ankara Antlaşması
B
Lozan Barış Antlaşması
C
Londra Konferansı
D
Moskova Antlaşması
Soru 24

Sevr Antlaşması’nın, Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını elinden alan kararları, Lozan Antlaşması ile ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki kararlarından hangisi bunun bir göstergesidir? 

A
Türkiye-Yunanistan sınırı Meriç Nehri kabul edilecek.
B
Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak.
C
Gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacak
D
Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacak.
Soru 25

I. İnönü Savaşı’ndan sonra ulusal ve uluslararası birçok gelişme yaşanmıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ulusal bir gelişmedir?

A
İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
B
Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
C
Londra Konferansı’nın toplanması
D
Afganistan ile dostluk antlaşmasının imzalanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

Yorum yapın