8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mustafa Kemal daha öğrencilik yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde kendisini Türk milletinin liderliğine hazırlamaya başlamıştır. Bu amacına ulaşmak için kendisini her yönüyle yetiştirmeye çalışmış; askeri lisede, Harp Okulunda, Akademide ve görev aldığı birliklerde, düşüncelerini, araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarıyla sürekli biçimde geliştirmiştir. Duygularının, aklın ve bilimin önüne geçmesine asla izin vermemiş ve milletini uğradığı felaketlerden kurtarmak konusunda ağır bir sorumluluk hissetmiştir

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A
Akıl ve bilimi ön planda tutan biridir.
B
Vatanı için görev almaya hazır biridir.
C
Hedeflerine ulaşmak için mücadele eden biridir.
D
Kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının üstünde tutan biridir.
Soru 2

Siyasi birliklerini geç tamamlayan İtalya (1870) ve Almanya (1871) gelişen sanayilerine ham madde bulma yarışına girdiler. Sanayileri için gerekli olan ham madde kaynaklarının bulunduğu topraklar İngiltere ve Fransa’nın elinde bulunuyordu. Almanya ve İtalya bu durumu İngiltere ve Fransa ile görüştüler. Ham madde kaynaklarının olduğu topraklardan pay istediler. Ancak İngiltere ve Fransa bu toprakları her ne pahasına olursa olsun koruyacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine İtalya, Osmanlı’nın elinde bulunan ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan Trablusgarp’a saldırdı. Yapılan savaş sonucunda Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiş oldu. Almanya ise hemen sınır komşusu olan Fransa’nın elindeki zengin kömür yataklarına sahip Alsas-Loren bölgesini ani bir baskınla ele geçirdi bu olaydan sonra Fransa: “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.” anlayışı ile Almanya’ya karşı olanlarla birlikte hareket etmiştir.

Yukarıdaki metinde verilen bilgilerde I. Dünya Savaşı’nın hangi nedeni veya nedenleri üzerinde durulmuştur?

A
Sömürgecilik
B
Sömürgecilik – Bloklaşma
C
Bloklaşma – Milliyetçilik
D
Silahlanma yarışı
Soru 3

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmesi sonucunda gerçekleşmemiştir?

A
Almanya’nın savaş yükü hafiflemiştir.
B
Savaşının süresi uzamıştır.
C
Almanya ile Fransa arasında AlsasLoren sorunu ortaya çıkmıştır.
D
Rusya’ya Boğazlardan gidecek yardım engellenmiştir.
Soru 4

Xx . yy’da artık imparatorlukların sonu gelmişti. Sanayileşmiş ülkeler, daha çok sömürge elde edebilmek amacıyla “böl – parçala – yut” politikasını geliştirmişlerdir. Bu devletler her milletin kendi devletini kurması fikrini ortaya atarak, önce imparatorlukları parçalamayı, sonra da küçük parçaları kendilerine bağlamayı amaçlamışlardır. Bu amaçlarında büyük oranda başarılı da olmuşlardır. Örneğin Osmanlı Devleti Balkanlar’daki topraklarının tamamını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti içinde yaşayan Sırplar, Rumlar, Bulgarlar gibi uluslar başlattıkları bağımsızlık savaşları ile Osmanlı’dan ayrılmışlardır. Yeni ortaya çıkan küçük devletler kendi aralarında sınır savaşlarına başlarken, sanayileşmiş ülkeler de onları kapmak ve sömürmek için birbirlerine karşı savaşmışlardır. Bu durum en sonunda I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden olmuştur.

Büyük devletler, yukarıdaki metinde verilen

“böl – parçala –yut” politikasını hayata geçirmek amacıyla aşağıdaki durumların hangisinden yararlanmışlardır?

A
Milliyetçilik fikrinden
B
Sömürgecilik yarışından
C
Sanayi İnkılabından
D
Ülkeler arasında silahlanma yarışından
Soru 5

Almanya’nın Osmanlı Devleti‘ni kendi yanında savaşa katmak istemesinde; Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

  • I. Dini güç
  • II. Coğrafi konum
  • III. Ekonomik güç
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Yukarıdaki şemada ''?'' ile gösterilen yere Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği yazılmalıdır?

A
Mantıklılığı
B
Teşkilatçılığı
C
Vatanseverliği
D
Liderliği
Soru 7
A
B
C
D
Soru 8

İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet, devletlerarası bloklaşmaya neden olmuştur. Bu bloklaşma sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi İtilaf grubunda yer alan devletlerden biridir?

A
Rusya
B
Almanya
C
Avusturya –Macaristan
D
Bulgaristan
Soru 9

I.Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde İngiltere, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi yönünde çaba sarf etmiştir. İngiltere’nin bu yaklaşımının nedenleri arasında;

I. sömürge yollarının güvenliğini sağlamak istemesi

II. savaşın daha geniş bir alana yayılmasını istememesi

III. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak istemesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 10

İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı Devleti'ni saf  dışı bırakmak.

 Rusya’ya yardım götürmek.

Balkan Devletleri'ni savaşa çekmek.

Savaşı kısa zamanda sonuçlandırmak için

İtilaf Devletleri tarafından açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çanakkale
B
Kafkasya
C
Kanal
D
Galiçya
Soru 11

Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve bunların sonuçları ile ilgili eşleştirme tablosunda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A
Milli Mücadelenin lideri olarak kabul edilmesi
B
Eğitimini askeri okullarda tamamlaması
C
Olumsuz koşullar altında dahi Türk milleti arasında birlik ve beraberliği sağlaması
D
Türk milletinin haklarını başarıyla koruyabilmesi
Soru 12

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 13

Çanakkale Boğazı’na saldıran İtilaf donanmasının amacı ………………… Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve müttefikleri olan ………………… Devleti’ne yardım ulaştırmaktır.

Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki devletlerden hangileri yazılmalıdır?

A
Rusya - Osmanlı
B
Osmanlı – Rusya
C
İtalya – Rusya
D
İngiltere – Osmanlı
Soru 14

Mustafa Kemal, Sofya’daki görevi esnasında Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve fikirlerini paylaşma imkânı buldu. Buradaki Türklerle yakın ilgi kurdu ve Türklerin yaşadığı yerleri ziyaret etti. Burada Türkçe olarak yayınlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin siyasi ve sosyal haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yaptı.

Verilen bilgilere bakılarak Sofya Şehrinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?

A
Bölge halkını yakından tanımasına
B
Batı kültürünü yakından tanımasına
C
Askerlik mesleğinin zorluklarını görmesine
D
Türk halkının sorunlarının farkında olmasına
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde           1876      yılında                  Meşrutiyet            ilanedildi.              Kanun-i  Esasi        hükümleri        doğrultusunda      MebusanMeclisi  adıyla     bir           meclis     açıldı.     Bu           mecliste 69Müslüman        milletvekiline        karşılık   46           gayrimüslimmilletvekili      vardı.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı toprak bütünlüğü parçalanmıştır.
B
Azınlıklar ülke yönetimine katılma hakkı elde etmişlerdir.
C
Osmanlı Devleti’nde inanç birliği tamamen sağlanmıştır.
D
Azınlıklar Mebusan Meclisinde çoğunluğu oluşturmuşlardır.
Soru 16

I. Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yayılması

II. Çok uluslu  bir  yapıya  sahip olan Osmanlı Devleti’nin parçalanması

III. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların isyan etmeleri

IV. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen Osmanlı yönetici ve aydınlarının çeşitli fikir  akımları geliştirmeleri

Verilen olayların oluş sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
I - II - III - IV
B
I - III - IV - II
C
II - IV - III - I
D
IV - I - II - III
Soru 17

Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir.

I. İstanbul Harp Akademisi II. Şemsi Efendi Mektebi III.Selanik Askeri Rüştiyesi IV. İstanbul Harp Okulu V. Manastır Askeri İdadisi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu bu okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
I – II – III – IV – V
B
III – IV – I – II
C
II – III – IV – I - V
D
II –III – V – IV - I
Soru 18

Fransız İhtilali’nin yaydığı  milliyetçilik  fikri, Yüzyıla kadar  Osmanlı himayesinde huzur ve güven  içerisinde yaşayan  milletlerin devlete  karşı  isyan etmelerine zemin  hazırladı.  Osmanlı devlet    adamlar da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli  çalışmalar yaptılar.

Osmanlı devlet adamlarının bu isyanları önleyebilmek amacıyla yaptıkları çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Düyun-u Umumiye adında uluslararası bir teşkilatın kurulması
B
Islahat Fermanı’nın yayınlanması
C
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmes
D
Kanun-i Esasi’nin hazırlanması
Soru 19

İstanbul’un fethi ile birlikte ticaret yollarının denetimi tamamen Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. Avrupalı devletler yeni ticaret yolları bulmak amacıyla Coğrafi Keşifleri başlatmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda yeni yerler keşfedilmiş, bu yerlerin zenginlik kaynakları Avrupa’ya taşınmıştır. Bu sayede zenginleşen Avrupa’da bilim ve teknolojiye ağırlık verilmiştir. Rönesans ve Reform özgür düşünce ortamına, özgür düşünce sonucunda oluşan birikim ise Sanayi İnkılabına neden olmuştur. İlk olarak İngiltere’nin Manchester kentinde başlayan sanayileşme hızla Avrupa ülkelerine yayılmıştır. El işçiliğinin yerini makinalar almıştır. Makinelerle birlikte daha fazla üretim yapılırken, daha fazla ham madde ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Üretilen ürünler tüketimden fazla olmuş ve bu fazlalığı satacak Pazar ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hammadde ve pazar kapma yarışı beraberinde bloklaşmalara ve silahlanma yarışına dönüşmüştür. Bu durumun sonucunda da I. Dünya Savaşı başlamıştır.

Yukarıdaki metinde verilen bilgiler dikkate alınarak ulaşılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Coğrafi Keşifler I. Dünya Savaşı’nın en önemli sebebidir.
B
Bilgi ve teknoloji birikimi Sanayi İnkılabına neden olmuştur.
C
Rönesans ve Reform Avrupa’nın gelişmesine neden olmuştur.
D
I. Dünya Savaşı yüzlerce yıl biriken nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Soru 20

Irak Cephesi İngiltere’nin son zamanlarda önemi giderek artan petrol kaynaklarını ele geçirmek için açtığı bir cephedir.

Bu bilgiye göre İngiltere’nin Irak Cephesi’ndeki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ekonomik çıkar elde etmek
B
Sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmak
C
Irak’ta yaşayan azınlıkların haklarını korumak
D
Ham madde kaynaklarını ele geçirmek
Soru 21

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk’ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

Bu bilgilere göre, Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
B
Zengin bir kültürel yapı vardır.
C
Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.
D
Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir.
Soru 22

“Her kumandan askerlerine “Size ölmeyi emrediyorum” diyemez. Ölme emrini tereddütsüz yerine getiren Mehmetçikten başka bir asker de bulunamaz. Mustafa Kemal Çanakkale’de kahraman Türk askerini yakından tanımış, bu inanmış neferlerle neler başarabileceğini görmüş ve Millî Mücadele’yi başarıya ulaştırmıştır.”

Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını Çanakkale’de kazandığı
B
Çanakkale’nin Mustafa Kemal’in lider olarak doğduğu yer olduğu
C
Çanakkale’nin Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde göründüğü ilk yer olduğu
D
Mustafa Kemal’in Çanakkale’de gönüllü olarak savaştığı
Soru 23

Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri:

  • İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri anda istedikleri yeri işgal altına alabileceklerdi.
  • Doğu Anadolu'daki Velayet-i sitte yani 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecek. (Erzurum, Van, Bitlis, Harput (Elazığ), Sivas, Diyarbakır)
  • Osmanlı ordusu terhis edilecek (dağıtılacak)

   Yukarıda verilen maddelerle İtilaf Devletleri  aşağıdakilerden hangisine ulaşmak istediği söylenemez?

A
Türk yurdunu işgal etmek
B
Osmanlı'yı savunmasız bırakmak
C
Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak
D
Osmanlı Devleti’ni eski gücüne kavuşturmak
Soru 24

Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik düşüncesinin Milli Mücadele sırasında güç kazanarak düşmanın yurttan atılmasında etkili olan fikir akımıdır.

Bu cümlede anlatılan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlıcılık
B
İslamcılık
C
Türkçülük
D
Batıcılık
Soru 25

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.

Bu ilkelere göre,

I. Bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması

II. Savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması

III. Her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması

Önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
25 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön

“8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 6” üzerine bir yorum

Yorum yapın