8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 5

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 5 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 5 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk’ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

Bu bilgilere göre, Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
B
Zengin bir kültürel yapı vardır.
C
Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.
D
Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir
Soru 2

I. Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yayılması

II. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin parçalanması

III. Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların isyan etmeleri

IV. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen Osmanlı yönetici ve aydınlarının çeşitli fikir akımları geliştirmeleri

Verilen olayların oluş sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
I - II - III - IV
B
I - III - IV - II
C
II - IV - III - I
D
IV - I - II - III
Soru 3

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikri, 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde huzur ve güven içerisinde yaşayan milletlerin devlete karşı isyan etmelerine zemin hazırladı. Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar.

Osmanlı devlet adamlarının bu isyanları önleyebilmek amacıyla yaptıkları çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Düyun-u Umumiye adında uluslararası bir teşkilatın kurulması
B
Islahat Fermanı’nın yayınlanması
C
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
D
Kanun-i Esasi’nin hazırlanması
Soru 4

I. Azınlık isyanlarının çıkması

II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Azınlıkları devlete bağlamak ve onların bağımsızlık isteklerini yatıştırmak amacıyla yürütülen politikalar, bütün ülke halkını eşit vatandaş sayan anayasanın ilanı ile sonuçlandı. 1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-u Esasi) ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçilmiş oldu.

Yukarıda verilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzima fermanı
B
Islahat fermanı
C
Meşrutiyet
D
Senedi ittifak
Soru 6

Mustafa Kemal daha öğrencilik yıllarından itibaren bilinçli bir şekilde kendisini Türk milletinin liderliğine hazırlamaya başlamıştır. Bu amacına ulaşmak için kendisini her yönüyle yetiştirmeye çalışmış; askeri lisede, Harp Okulunda, Akademide ve görev aldığı birliklerde, düşüncelerini, araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalarıyla sürekli biçimde geliştirmiştir. Duygularının, aklın ve bilimin önüne geçmesine asla izin vermemiş ve milletini uğradığı felaketlerden kurtarmak konusunda ağır bir sorumluluk hissetmiştir

Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A
Akıl ve bilimi ön planda tutan biridir.
B
Vatanı için görev almaya hazır biridir.
C
Hedeflerine ulaşmak için mücadele eden biridir.
D
Kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının üstünde tutan biridir.
Soru 7

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları sırasındaona;

“Ordu yok” dediler “kurulur” dedi.

“Para yok” dediler. “bulunur” dedi.

 “Düşman çok” dediler. “yenilir” dedi.

Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal’in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir?

A
Acıma gücünü kontrol edebildiği
B
Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu
C
Ümitsizliğe yer vermediği
D
İleri görüşlü olduğu
Soru 8

I. İlk görev yeri Şam 5.Ordudur.

II. İlk askeri başarısı Çanakkale Savaşıdır.

III. İlk diplomatik görevi Sofya Ateşemiliterliğidir.

IV. Selanik dışına çıktığı ilk şehir İstanbul’dur.

Mustafa Kemal ile ilgili yukarıdaki bilgileri değerlendirdiğimizde hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 9

Mustafa Kemal, Sofya’daki görevi esnasında Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan görüşme ve fikirlerini paylaşma imkânı buldu. Buradaki Türklerle yakın ilgi kurdu ve Türklerin yaşadığı yerleri ziyaret etti. Burada Türkçe olarak yayınlanan gazetelerle irtibat kurarak bölgedeki Türklerin siyasi ve sosyal haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yaptı.

Verilen bilgilere bakılarak Sofya Şehrinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez?

A
Bölge halkını yakından tanımasına
B
Batı kültürünü yakından tanımasına
C
Askerlik mesleğinin zorluklarını görmesine
D
Türk halkının sorunlarının farkında olmasına
Soru 10
Yabancı yazarları, Fransız gazeteleri takip etmesi
Dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilmesi
Öğrenim hayatı boyunca birçok eser okuması
Akıl ve bilimi esas alan bir bakış açısı kazanması
Askeri ve siyasi görevlerinde başarılı olması
?

 

Mustafa Kemal’in faaliyetleri ve bunların sonuçları ile ilgili eşleştirme tablosunda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A
Milli Mücadelenin lideri olarak kabul edilmesi
B
Eğitimini askeri okullarda tamamlaması
C
Olumsuz koşullar altında dahi Türk milleti arasında birlik ve beraberliği sağlaması
D
Türk milletinin haklarını başarıyla koruyabilmesi
Soru 11

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda;

  • Askerlerine “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyiemrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecekzaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” şeklinde emir vermesi,
  • İtilaf Devletleri’nin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi,

sırası ile onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır?

A
Çok yönlülüğü – Vatanseverliği
B
İleri görüşlülüğü – Milliyetçiliği
C
Kararlığı – İleri görüşlülüğü
D
İdealistliği – Vatanseverliği
Soru 12

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

A
Çok yönlülüğü
B
İdealistliği
C
İleri görüşlülüğü
D
İnkılapçılığı
Soru 13

Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk'ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki ateş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşmasıile Trablusgarp İtalya’ya bırakıldı.

Trablusgarp savaşı sürecini ve sonunda yapılan Uşi anlaşmasının sonucunu hangi yargı daha iyi açıklar?

A
Askeri bir başarı, diplomatik ve siyasi bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
B
Afrika’daki ayrılıkçı isyanlar toprak kaybına yol açmıştır.
C
Trablusgarp halkı, sarsılan Osmanlı yerine, İtalya’yı tercih etmiştir.
D
Ordu içindeki siyasi tartışmalar savaşı cephede kaybettirmiştir.
Soru 14

İngiltere ve Almanya arasındaki ekonomik rekabet, devletlerarası bloklaşmaya neden olmuştur. Bu bloklaşma sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi İtilaf grubunda yer alan devletlerden biridir?

A
Rusya
B
Almanya
C
Avusturya –Macaristan
D
Bulgaristan
Soru 15

İtilaf Devletleri tarafından;

İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak.

Rusya’ya yardım götürmek.

Balkan Devletleri'ni savaşa çekmek.

Savaşı kısa zamanda sonuçlandırmak için

açılan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çanakkale
B
Kafkasya
C
Kanal
D
Galiçya
Soru 16

‘Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Boğazlar’ı ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav İmparatorluğu kurmak. Amacımıza ulaşmak için de Balkanlarda Panslavist hareketlere destek veriyoruz.’

şeklinde düşüncelerini açıklayan siyasetçi hangi devlet adına konuşmuştur?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Rusya
C
İtalya
D
Fransa
Soru 17

I. Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde İngiltere, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi yönünde çaba sarf etmiştir.

İngiltere’nin bu yaklaşımının nedenleri arasında;

I. Sömürge yollarının güvenliğini sağlamak istemesi II. Savaşın daha geniş bir alana yayılmasını istememesi

III. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak istemesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 18

Irak Cephesi İngiltere’nin son zamanlarda önemi giderek artan petrol kaynaklarını ele geçirmek için açtığı bir cephedir.

Bu bilgiye göre İngiltere’nin Irak Cephesi’ndeki amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ekonomik çıkar elde etmek
B
Sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmak
C
Irak’ta yaşayan azınlıkların haklarını korumak
D
Ham madde kaynaklarını ele geçirmek
Soru 19

Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan” dediği Fahrettin Paşa, 1916’da Medine’ye gönderildi. “Çöl Kaplanı” namıyla meşhur Fahrettin Paşa, İngilizler tarafından desteklenen Mekke Emiri Şerif Hüseyin’e karşı, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlara rağmen Medine’yi iki yıl yedi ay savundu. “Ölürüm de Peygamber kabrini çiğnetmem.” Diyerek şehri isyancılara ve İngilizlere teslim etmedi. Kuşatma uzadıkça aç ve susuz kalan Osmanlı askerleri çekirge yiyerek Medine’yi savunmaya devam etti.

Hicaz Yemen cephesinde yaşanılan bu bilgilere göre Fahrettin Paşa ve askerleri için hangi kişilik özelliklerini söylemek doğrudur?

A
Teslimiyetçi ve uzlaşmacı
B
Çok yönlü ve inkılapçı
C
Kararlı ve vatansever
D
Birleştirici ve bütünleştirici
Soru 20

ABD başkanı Wilson, 8 Ocak 1918’de kendi adıyla anılan bir bildiri yayımladı. Bu bildiri, I.Dünya Savaşı’ndaki devletlerin, savaş sona erdiğinde uyması gereken kuralları belirleyerek insanlığın barış içinde yaşaması gerektiğini ifade etti.

Buna göre, Wilson İlkelerinin öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Milli mücadele hareketinin başlamasını
B
Galip durumdaki devletlerin savaştan çekilmesini
C
Yenilen devletlerin ateşkes antlaşmaları imzalamasını
D
Anadolu topraklarının, İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmasını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Yorum yapın