8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 17

8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 17 başlıklı testimiz MEB kazanımlarına ve müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Tebrikler - 8.Sınıf LGS İnkilap Tarihi Deneme Sınavı 17 adlı testimizi başarıyla tamamladınız.

Sınavda size  %%TIME_ALLOWED%% saniye verildi %%TIME_USED%% saniyede sınavı tamamladınız.

Bu sınavda sorulan %%TOTAL%% soruya karşılık, %%SCORE%% doğru %%WRONG_ANSWERS%% yanlış cevap verdiniz.

Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

Sınav sonucunuz hakkındaki değerlendirmemiz: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sivas Kongresi’nin 100. yılı için hazırlanan bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ulusal kararların alındığı bir kongredir.
B
Bölgesel savunmanın güçlendirilmesi istenmiştir.
C
Milli bağımsızlık vurgusu öne çıkarılmıştır.
D
Cumhuriyet fikrinin güçlenmesini sağlamıştır.
Soru 2

İtilâf devletlerinin başarısızlığı ile sonuçlanan Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın uzamasına sebep olduğu gibi Çarlık Rusyası’nın çöküşünü de hazırlamış ve İngiltere’de hükümet değişikliğine yol açmıştır. Bir yıldan fazla süren ve dünya savaş tarihinde farklı bir yeri olan bu muharebelerde her iki taraf büyük kayıplar vermiştir. Türk milleti bu savaşta çok sayıda yetişmiş insanını kaybetmesine rağmen, kendine has bir kahramanlık örneği sergileyen ordusu sayesinde, Balkan Savaşı’ndan kalma ezikliği üstünden atarak büyük bir askerî başarı kazanmıştır.

Bu bilgilere göre Çanakkale Savaşı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Savaşın seyrini değiştirdiği
B
Siyasi sonuçlar doğurduğu
C
Psikolojik etkiler yarattığı
D
Sömürgeci anlayışı zayıflattığı
Soru 3

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 28 Ocak 1920’de yaptığı gizli bir toplantıda, Misak-ı Millî (Millî Ant) metnini kabul etti. Misak-ı Millî’nin bazı maddeleri şunlardır: 1. Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzaladığı tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür, bölünemez.

2. Halkın oyu ile anavatana katılan üç sancak; Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir.

3. Batı Trakya’nın durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir.

Bu maddelere göre Misak-ı Milli’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İstanbul Hükümeti’ne bağlı kalındığına
B
Kuva-yı Milliye’nin kurulduğuna
C
Türk vatanının sınırlarının çizildiğine
D
Bağımsızlığın tam olarak sağlandığına
Soru 4

Günümüz Türkçesine uyarlanan gazetenin manşetten verilen bu haberinde;

I. Milletin bağımsızlığı

II. Laiklik anlayışı

III. Milli irade

gibi kavramlardan hangilerine vurgu yapılmıştır?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 5

“Atatürk, Millî Mücadeleyi yalnız ordularla yapıp kazanmadı. Millî Kurtuluş davasını millet temsilcilerinden meydana gelmiş Büyük Millet Meclisi ile yürüttü. Bu tutumunu da ölünceye kadar değiştirmedi. Kurtuluş Savaşı’nın, zaferlerin ve inkılâpların şerefini de ona mal etti. Büyük Millet Meclisini her zaman, devleti oluşturan kurumların en üstünde gördü ve gösterdi.”

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Kurtuluş mücadelesini millete dayandırdığının
B
Türk milli kültürünü geliştirmek istediğinin
C
Uluslararası ilişkilere önem verdiğinin
D
Ekonomik kalkınmayı önemli gördüğünün
Soru 6

Tanzimat Fermanı (1839)

• Herkesin mal ve can güvenliği sağlanacak.

• Yargılama yapılmadan ağır cezalar verilmeyecek.

• Özel mülkiyet güvence altına alınacak.

• Vergi ve askere alma konularında adaletli davranılacak.

• Müslüman ve gayrimüslim tüm halk bu haklardan yararlanacak.

Islahat Fermanı (1856)

• Irk, mezhep ve dil farklılıklarından ortaya çıkan küçültücü ifadelerin kullanılması yasaklanmıştır.

• Osmanlı uyruğunda olan herkesin milliyet farkı gözetilmeksizin devlet memurluğuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir.

• Osmanlı vatandaşı olan herkesin devletin askeri ve sivil okullarına girebileceği, her azınlık grubunun eğitim ve sanat okulu açabileceği kabul edilmiştir.

Verilenlere göre Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisine yönelik düzenlemeler içerdiği söylenemez?

A
Azınlık haklarının yasal güvence altına alınmasına
B
Toplumsal adaletin ve eşitliğin sağlanmasına
C
Halkın seçimler yoluyla yönetime ortak olmasına
D
Hukuk devleti prensibinin hayata geçirilmesine
Soru 7

• 1905’te “Kurmay Yüzbaşı” rütbesiyle Harp Akademisinden mezun olan Mustafa Kemal, kurmaylık stajı için Şam’daki 5. Ordu emrine atandı. Şam’da iken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu.

• Trablusgarp Savaşı’nda bölgeye geçen Mustafa Kemal gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler.

• Mustafa Kemal, Selânik’te iken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Bu cemiyetin çalışmaları sonucu ülkede yeniden Meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra Meşrutiyet karşıtları İstanbul’da ayaklanma çıkardılar. 31 Mart Vakası adı verilen isyanı bastırmak için Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.

Verilenlere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A
Mevcut yönetim şeklinin korunmasına yönelik adımlar attığı
B
Trablusgarp Savaşı’nda yaptığı liderlikle halkın örgütlenmesinde rol oynadığı
C
Askeri alanda yürüttüğü faaliyetler yanında siyasi faaliyetlerde de bulunduğu
D
Kişiliğinin ve düşünce dünyasının şekillenmesinde fikir adamlarının etkili olduğu
Soru 8

Mustafa Kemal birçok düşünürden etkilenmiştir. Bunlardan biri de Mehmet Emin Yurdakul’dur. Mehmet Emin Yurdakul özellikle millî kültür, millî birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken okuduğu şair Mehmet Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” mısrasıyla başlayan şiirinde ilk defa millî benliğini bulduğunu ifade etmiştir. Mehmet Emin Yurdakul’un bu şiirinden iki dörtlük aşağıda verilmiştir: Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur, Sinem, özüm ateş ile doludur, İnsan olan vatanının kuludur, Türk evladı evde durmaz giderim! Tanrı’m şahit duracağım sözümde, Milletimin sevgileri özümde, Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağın düşman almaz; giderim!

Buna göre Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal’de;

I. Yurtseverlik

II. Milliyetçilik

III. Demokrasi

gibi anlayışlardan hangilerinin oluşmasında rol oynadığı söylenebilir?

A
Yalnız I.
B
I ve II.
C
II ve III..
D
I, II ve III.
Soru 9

Atatürk Kurtuluş Savaşı sürecinde İrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye gibi gazeteler çıkararak halkın doğruları öğrenmesini sağlamıştır. Ayrıca mücadelenin her aşamasında kaymakamlıklara ve ordu birliklerine çektiği telgraflarla süreci yönetmiştir.

Verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında iletişim araçlarının rolü
B
Kurtuluş Savaşı’nda karşılaşılan güçlükler
C
Kitle iletişim araçlarının tarihsel süreçteki gelişimi
D
Ulaşım teknolojisinin gelişmesi için yapılan çalışmalar
Soru 10

Büyük Millet Meclisi (BMM), kendisine karşı çıkan ayaklanmalara karşı varlığını sürdürebilmek ve otoritesini sağlayabilmek için, Meclis’in açılmasından altı gün sonra Vatana İhanet Kanunu’nu (Hıyanet-i Vataniye Kanunu) çıkardı (29 Nisan 1920). Bu kanuna göre; Meclis’in kararlarına karşı gelenlerin, düşmana hizmet eden ve bozgunculuk yapanların cezalandırılması kabul edildi.

Buna göre BMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Askeri önlemler alarak ülke genelinde otoritesini artırdığı
B
Halkın padişaha olan bağlılığını korumak istediği
C
Yasama yetkisini kullanarak ülke içinde birliği sağlamak istediği
D
İşgalcilere karşı uluslararası ittifaklara önem verdiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

Yorum yapın